Home » Helps

Helps

เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ (“เงื่อนไขการใช้งาน”) ช่วยให้การใช้งานและซื้อขายบนเว็บไซต์ “www.lullabels.com” เป็นไปอย่างปลอดภัย และเป็นการระบุขอบเขตของข้อตกลงต่างๆ ระหว่างท่านและที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ “www.lullabels.com” (“เว็บไซต์ ”) ท่านจะต้องเข้าใจว่า ในการส่งคำสั่งซื้อ ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

เกี่ยวกับเรา

 1. “www.lullabels.com” (“เว็บไซต์ ”) เป็นเว็บไซต์ของบริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียน ณ เลขที่ 555/37 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0-1255-58015-40-2 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (“เอ็ม-ควอด”, “บริษัท” หรือ “เรา”) และถ้อยคำว่า “ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท

 

บททั่วไป

 1. โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามและยอมผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน รวมทั้งตกลงว่า ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ โดยหากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านอาจใช้บริการต่างๆ ของบริษัทเฉพาะภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น ในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจยกเลิกการเข้าถึงของท่าน และท่านอาจถูกห้ามมิให้ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้อย่างเป็นการถาวร
 2. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการกระทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต่อเว็บไซต์และเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ของบริษัท ณ เวลาใดๆ ก็ได้

 

สิทธิในการใช้งานและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. เนื้อหาทั้งปวงที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงข้อความ กราฟิก โลโก้ รูปภาพ สัญรูปของปุ่มกด ภาพ คลิปเสียง/วิดีโอ การดาวน์โหลดดิจิทัล การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ต่างๆ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและสากล

 

 1. ท่านจะไม่ดัดแปลง ทำสำเนา เผยแพร่ ส่งต่อ แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ ประกาศ ให้อนุญาต สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง โอนหรือขายข้อมูล ซอฟแวร์ ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ซึ่งมิได้ให้การอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งตามเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้

 

 1. ลัลลาเบลล์คือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของบริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด โดยกราฟิกของลัลลาเบลล์ โลโก้ หัวกระดาษ สัญรูปของปุ่มกด ตัวเขียนและชื่อต่างๆ ของการบริการ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ของบริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าลัลลาเบลล์และลิขสิทธิ์ต่างๆ จะต้องไม่ถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 

 1. ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงจะไม่ส่งสำเนาป้ายเครื่องหมายส่วนตัวของท่านซึ่งมีลักษณะผิดกฎหมาย ข่มขู่คุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจารหรือโดยประการอื่นใดอันเป็นที่น่ารังเกียจ

 

การชดใช้ความเสียหาย

 1. ท่านตกลงที่จะชดใช้และปกป้องเอ็ม-ควอด รวมทั้งลูกจ้างและตัวแทนของเอ็ม-ควอด จากความรับผิด ค่าทนายความ ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหรือการดำเนินการใดๆ ที่กระทำต่อเอ็ม-ควอด ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านและการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆ ที่ซื้อจากเอ็ม-ควอด

 

ความรับผิด

 1. โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงอย่างชัดแจ้งว่า การใช้เว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ทั้งปวงที่ขายไปนั้น เป็นการจัดหาและขายไปในลักษณะ “ตามสภาพที่เป็นอยู่จริง”

 

 1. บริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด ไม่รับรองว่า การใช้เว็บไซต์จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด และบริษัทไม่รับรองถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ระบุบนเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่เสนอขายบนเว็บไซต์

 

 1. ท่านตกลงรับความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่างๆ สำหรับการใช้เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆ ที่ซื้อจากบริษัทเอ็ม-ควอด จำกัด

 

 1. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายได้ให้การอนุญาตไว้ บริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด ปฏิเสธความรับผิดสำหรับการรับประกันต่างๆ ทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันที่ให้ไว้โดยปริยายเกี่ยวกับความสามารถในทางการค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ทั้งปวงที่ได้จำหน่ายไป ทั้งนี้ การแจ้งโดยทางวาจาหรือข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ซึ่งบริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด ได้ให้ไว้ จะไม่ถือเป็นคำรับประกันแต่ประการใด

 

 1. ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทเอ็ม-ควอด จำกัด ไม่จำต้องรับผิดสำหรับความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการที่ท่านใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือการที่ท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆ ที่ซื้อจากบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเชื่อของท่านเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์ ทั้งนี้ การจำกัดความรับผิดดังกล่าวข้างต้นจะใช้บังคับต่อการดำเนินการใดๆ ไม่ว่าโดยทางสัญญา ทางละเมิดหรือโดยการเรียกร้องประการอื่นใด แม้ว่าบริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด จะได้รับแจ้งหรือควรจะได้รู้ถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม

 

กระบวนการสำหรับคำสั่งซื้อ

 1. ท่านยินยอมในการรับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล

 

 1. สัญญาของท่านเกี่ยวกับการจัดซื้อต่างๆ ที่กระทำผ่านทางเว็บไซต์ เป็นสัญญาของบริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด และโดยที่ท่านรับรองว่า สินค้าใดๆ ทั้งปวงที่ท่านได้สั่งซื้อนั้น เป็นไปเพื่อสำหรับการใช้ส่วนตัวและภายในประเทศของท่านเท่านั้น

 

 1. สัญญาว่าด้วยการขายผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆ จะถือว่าไม่มีอยู่ จนกว่าบริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด จะได้ตกลงยอมรับคำสั่งซื้อของท่านโดยทางอีเมลซึ่งยืนยันว่า บริษัทได้รับชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าทั้งหมดที่ท่านได้สั่งซื้อแล้ว ทั้งนี้ การตกลงยอมรับคำสั่งซื้อดังกล่าวนั้น จะถือว่าสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ทั้งปวงที่ได้สื่อสารไปยังท่าน ณ เวลาที่เว็บไซต์ www.lullabels.com ซึ่งได้อีเมลไปยังท่าน (ไม่ว่าท่านจะได้รับอีเมลนั้นหรือไม่ก็ตาม) โดยที่อีเมลยืนยันดังกล่าวนี้ประกอบเป็นการตกลงยอมรับของบริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด สำหรับข้อเสนอของท่านในการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ www.lullabels.com

 

 1. อีเมลยืนยันดังกล่าวนี้จะระบุถึงข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาของท่าน

 

 1. ท่านจะต้องตรวจสอบว่า รายละเอียดต่างๆ ในอีเมลยืนยันดังกล่าวนี้มีความความถูกต้องโดยทันทีที่สามารถกระทำได้ และท่านควรจะต้องพิมพ์อีเมลดังกล่าวออกมาและเก็บรักษาสำเนาไว้

 

 1. บริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด จะไม่ส่งรายละเอียดบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะประมวลข้อมูลของท่านตามเงื่อนไขของนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของบริษัท โปรดดูเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

 

 1. ท่านรับรองว่า รายละเอียดต่างๆ ทั้งปวงที่ท่านส่งให้แก่บริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อหรือจัดซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ นั้น มีความถูกต้อง โดยที่บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่ท่านกำลังใช้อยู่นั้นเป็นบัตรของท่านเองและมีจำนวนเงินที่เพียงพอที่จะชำระค่าสินค้าหรือบริการตามที่สั่งซื้อ

 

 1. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรายละเอียดต่างๆ ที่ท่านได้จัดส่ง ในกรณีดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการแจ้งต่อบริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด โดยทันทีที่สามารถกระทำได้

 

 1. บริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด สงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ จนถึงจุดส่งมอบ ทั้งนี้ กระบวนการอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินและการตกลงยอมรับคำสั่งซื้อจะไม่ถือเป็นสัญญาที่ผูกพันตามกฎหมาย

 

 1. คำสั่งซื้อทั้งปวงจัดทำขึ้นโดยผ่านกระบวนการที่กระทำขึ้นเป็นส่วนบุคคลทซึ่งมีลักษณะเฉพาะ โดยเนื่องจากลักษณะการปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของผู้ซื้อ คำสั่งซื้อของท่านจะไม่สามารถทำการแลกเปลี่ยนได้ ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่สามารถโอนได้และไม่สามารถส่งคืนได้

 

 1. ท่านอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน ณ เวลาใดๆ ก่อนที่คำสั่งซื้อของท่านจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการ โดยแจ้งมายังบริษัทผ่านทางอีเมล info@lullabels.com

 

 1. ราคาต่างๆ ทั้งปวงระบุรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีที่เข้าข่าย) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่น ทั้งนี้ ราคาต่างๆ ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นราคาปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ราคาต่างๆ อาจปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำต้องมีคำบอกกล่าว

 

 1. การจัดซื้อของท่านที่กระทำขึ้นทุกครั้งจะถือว่ากระทำขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของประเทศไทยในการใช้บังคับกับข้อตกลงทางด้านสัญญาในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อต่างๆ ที่กระทำขึ้นจากเว็บไซต์นี้

 

การส่งมอบ/กรรมสิทธิ์/ความเสี่ยง 

 1. บริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด มุ่งหมายที่จะจัดเตรียมสำหรับการขนส่งรายการสต๊อกสินค้าทั้งปวงภายในระยะเวลา 2 วันทำการเมื่อได้รับคำสั่งซื้อของท่าน

 

 1. ระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ถือเป็นการประมาณการ โดยที่สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ซึ่งท่านได้ให้ไว้ในคำสั่งซื้อของท่านและตามที่ได้ระบุไว้ในใบยืนยันคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ โปรดทราบว่า สินค้าอาจถูกส่งไปให้แก่ท่านเป็นหลายงวด โดยท่านอาจยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดของท่านกับบริษัทหากว่าบริษัทไม่ดำเนินการส่งมอบตามงวดการส่งสินค้าต่อๆ มาในภายหลังนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของท่าน

 

 1. บริษัทไม่จำต้องรับผิดใดๆ ต่อท่านสำหรับความล่าช้าใดๆ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่สั่งซื้อหรือในเรื่องอื่นใดตามขอบเขตว่า ความล่าช้าดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมเหตุผลของบริษัท ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุสุดวิสัย สงคราม อุทกภัย อัคคีภัย การขัดแย้งทางด้านแรงงาน การนัดหยุดงาน การปิดไม่ให้เข้าทำงาน การจลาจล การลุกฮือของประชาชน ความเสียหายจากการมุ่งร้าย การระเบิด การดำเนินการของรัฐบาลและเหตุการณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 

 1. กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆ ที่สั่งซื้อ จะโอนไปยังท่านในทันทีภายหลังจากที่บริษัท เอ็ม-ควอด จำกัดได้รับชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้านั้นแล้ว ทั้งนี้ ความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆ ที่สั่งซื้อจะโอนไปยังท่านเมื่อมีการส่งมอบ

 

บทเบ็ดเตล็ด

 1. บริษัทไม่จำต้องรับผิดใดๆ (ซึ่งรวมถึงความรับผิดสำหรับความประมาทเลินเล่อ) ต่อการกระทำหรือการละเว้นของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายต่างๆ หรือความบกพร่องหรือความผิดพลาดต่างๆ ในเครือข่ายและอุปกรณ์ของผู้ให้บริการดังกล่าว

 

 1. การสละสิทธิ์ของบริษัทต่อการละเมิดใดๆ ต่อเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ จะไม่ถือเป็นการสละไปซึ่งสิทธิสำหรับการละเมิดบทบัญญัติเดียวกันหรือบทบัญญัติอื่นใดที่เกิดขึ้นต่อมาในภายหลัง

 

 1. ท่านจะไม่ยินยอม สร้างกรอบที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการเชื่อมต่อในทางลึก (deep linking) ไปยังเว็บไซต์ หรือการสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง จากเว็บไซต์อื่นใดภายใต้การจัดการหรือการควบคุมของท่าน

 

 1. ในเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิบัตร สิทธิในฐานข้อมูล ลิขสิทธิ์ สิทธิการออกแบบ (ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) เครื่องหมายการค้า (ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) และสิทธิอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พร้อมด้วยสิทธิในการยื่นขอความคุ้มครองตามสิทธิต่างๆ ดังกล่าว ทั้งนี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ทั้งปวงในเว็บไซต์จะเป็นของบริษัทโดยสมบูรณ์

 

 1. ภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตที่ให้แก่ท่านในการใช้เว็บไซต์บริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด สงวนสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งปวงที่มีอยู่ในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนในเว็บไซต์ ทั้งนี้ ค่าแห่งความนิยมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าและชื่อทางธุรกิจ รวมทั้งเครื่องหมายบริการต่างๆ ของบริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด และบริษัทในเครือ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ จะถือเป็นของบริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด และบริษัทในเครือตามที่เหมาะสม

 

 1. เป็นอาชญากรรมในการใช้ชื่อเท็จหรือบัตรเครดิตที่รู้ว่าหมดอายุในการสั่งซื้อ ทั้งนี้ บุคคลใดๆ ที่ถูกจับได้ซึ่งเข้าทำคำสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง จะต้องถูกดำเนินคดีตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย

 

 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญานี้และหยุดระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์โดยทันทีและไม่จำต้องมีคำบอกกล่าวไปยังท่านหากว่ามีกรณีดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
 • ท่านไม่ชำระเงินใดๆ ให้แก่บริษัทเมื่อครบกำหนดชำระ
 • ท่านละเมิดเงื่อนไขของสัญญานี้ (ซ้ำๆ หรือโดยประการอื่นใด)
 • เมื่อบริษัทมีคำร้องขอให้ดำเนินการ ท่านมิได้ส่งข้อมูลที่เพียงพอให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาอันสมควร เพื่อที่จะให้บริษัทสามารถพิจารณาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้จัดส่ง หรือการแสดงตนของท่าน
 • บริษัทมีข้อสงสัยว่าท่านได้เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือกำลังจะเข้าเกี่ยวข้อง หรือได้เข้าเกี่ยวพันในทางใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการฉ้อฉลหรือผิดกฎหมายบนเว็บไซต์

 

 1. บริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด อาจแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้เป็นครั้งคราวไป และจะนำเวอร์ชั่นฉบับที่แก้ไขใหม่ลงบนเว็บไซต์ทั้งนี้ เมื่อบริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด ดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะระบุถึงข้อเท็จจริงในหน้า “ข้อมูลการสั่งซื้อ” ของเว็บไซต์ โดยสำหรับผู้ใช้ที่ซื้อสินค้าหรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์เป็นครั้งแรก การซื้อสินค้าทั้งปวงนับจากวันที่ซึ่งนำเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมลงบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นต้นไป จะอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขที่แก้ไขใหม่เหล่านั้น  นอกจากนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อผู้ใช้ปัจจุบันภายหลังระยะเวลาสามสิบวันถัดจากการนำเงื่อนไขฉบับที่แก้ไขใหม่ลงบนเว็บไซต์

 

 1. การใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของท่านในการดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่บริษัทเอ็ม-ควอด จำกัด ได้นำลงไว้ จะถือเป็นการตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ ในกรณีดังกล่าว การแก้ไขของท่านมีเพียงการหยุดใช้เว็บไซต์นี้เท่านั้น

 

เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ใช้แทนที่ข้อกำหนด ความเข้าใจ ข้อผูกพัน ข้อตกลงหรือคำยืนยันอื่นใดทั้งปวง (เว้นแต่การแถลงที่ไม่เป็นจริงโดยฉ้อฉล) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อของท่าน ไม่ว่าโดยทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งประกอบเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อของท่าน

 1. บริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด แนะนำให้ท่านพิมพ์และเก็บสำเนาเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ไว้ให้ปลอดภัยเมื่อคำสั่งซื้อของท่านได้รับการตกลงยอมรับจากบริษัทเอ็ม-ควอด จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บสำเนาสัญญาที่ท่านได้ลงนามกับบริษัท เอ็ม-ควอด จำกัด ซึ่งท่านควรอ่าน (และเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องอ่าน) ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้อย่างครบถ้วน

 

 1. ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บังคับได้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ในกรณีดังกล่าว ความสมบูรณ์ของส่วนต่างๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ตามเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้และส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ของบทบัญญัติดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบแต่ประการใดๆ

 

 1. เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่เฉพาะเจาะจงของประเทศไทย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทของเราและวิธีการในการติดต่อกับเรา โปรดเข้าไปยังหน้า “Contact Us”
CUSTOMER SERVICE
เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox และ Safari เวอร์ชั่นล่าสุด

Blob preveiw