Home » Helps

Helps

เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ (“เงื่อนไขการใช้งาน”) ช่วยให้การใช้งานและซื้อขายบนเว็บไซต์ “www.lullabels.com” เป็นไปอย่างปลอดภัย และเป็นการระบุขอบเขตของข้อตกลงต่างๆ ระหว่างท่านและที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ “www.lullabels.com” (“เว็บไซต์ ”) ท่านจะต้องเข้าใจว่า ในการส่งคำสั่งซื้อ ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

เกี่ยวกับเรา

 1. “www.lullabels.com” (“เว็บไซต์ ”) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการทำสิ่งพิมพ์ตามสั่ง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (“ลัลลาเบล", "ลัลลาเบลดอทคอม”, หรือ “เรา”) และถ้อยคำว่า “ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา

 

บททั่วไป

 1. โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามและยอมผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน รวมทั้งตกลงว่า ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ โดยหากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านอาจใช้บริการต่างๆ ของเราเฉพาะภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น ในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ ในกรณีดังกล่าว เราอาจยกเลิกการเข้าถึงของท่าน และท่านอาจถูกห้ามมิให้ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้อย่างเป็นการถาวร
 2. เราสงวนสิทธิ์ในการกระทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต่อเว็บไซต์และเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ของเรา ณ เวลาใดๆ ก็ได้

 

สิทธิในการใช้งานและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. เนื้อหาทั้งปวงที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงข้อความ กราฟิก โลโก้ รูปภาพ สัญรูปของปุ่มกด ภาพ คลิปเสียง/วิดีโอ การดาวน์โหลดดิจิทัล การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ต่างๆ ถือเป็นทรัพย์สินของลัลลาเบลดอทคอมและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและสากล

 

 1. ท่านจะไม่ดัดแปลง ทำสำเนา เผยแพร่ ส่งต่อ แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ ประกาศ ให้อนุญาต สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง โอนหรือขายข้อมูล ซอฟแวร์ ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ซึ่งมิได้ให้การอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งตามเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้

 

 1. ลัลลาเบลล์คือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของลัลลาเบลดอทคอมโดยกราฟิกของลัลลาเบลล์ โลโก้ หัวกระดาษ สัญรูปของปุ่มกด ตัวเขียนและชื่อต่างๆ ของการบริการ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ของลัลลาเบลดอทคอมทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าลัลลาเบลล์และลิขสิทธิ์ต่างๆ จะต้องไม่ถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 

 1. ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงจะไม่ส่งสำเนาป้ายเครื่องหมายส่วนตัวของท่านซึ่งมีลักษณะผิดกฎหมาย ข่มขู่คุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจารหรือโดยประการอื่นใดอันเป็นที่น่ารังเกียจ

 

การชดใช้ความเสียหาย

 1. ท่านตกลงที่จะชดใช้และปกป้องลัลลาเบลดอทคอมรวมทั้งลูกจ้างและตัวแทนของลัลลาเบลดอทคอม จากความรับผิด ค่าทนายความ ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหรือการดำเนินการใดๆ ที่กระทำต่อลัลลาเบลดอทคอม ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านและการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆ ที่ซื้อจากลัลลาเบลดอทคอม

 

ความรับผิด

 1. โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงอย่างชัดแจ้งว่า การใช้เว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ทั้งปวงที่ขายไปนั้น เป็นการจัดหาและขายไปในลักษณะ “ตามสภาพที่เป็นอยู่จริง”

 

 1. ลัลลาเบลดอทคอมไม่รับรองว่า การใช้เว็บไซต์จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด และเราไม่รับรองถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ระบุบนเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่เสนอขายบนเว็บไซต์

 

 1. ท่านตกลงรับความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่างๆ สำหรับการใช้เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆ ที่ซื้อจากลัลลาเบลดอทคอม

 

 1. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายได้ให้การอนุญาตไว้ ลัลลาเบลดอทคอมปฏิเสธความรับผิดสำหรับการรับประกันต่างๆ ทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันที่ให้ไว้โดยปริยายเกี่ยวกับความสามารถในทางการค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ทั้งปวงที่ได้จำหน่ายไป ทั้งนี้ การแจ้งโดยทางวาจาหรือข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ซึ่งลัลลาเบลดอทคอมได้ให้ไว้ จะไม่ถือเป็นคำรับประกันแต่ประการใด

 

 1. ไม่ว่าในกรณีใดๆ ลัลลาเบลดอทคอม ไม่จำต้องรับผิดสำหรับความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการที่ท่านใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือการที่ท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆ ที่ซื้อจากเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเชื่อของท่านเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์ ทั้งนี้ การจำกัดความรับผิดดังกล่าวข้างต้นจะใช้บังคับต่อการดำเนินการใดๆ ไม่ว่าโดยทางสัญญา ทางละเมิดหรือโดยการเรียกร้องประการอื่นใด แม้ว่าลัลลาเบลดอทคอมจะได้รับแจ้งหรือควรจะได้รู้ถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม

 

กระบวนการสำหรับคำสั่งซื้อ

 1. ท่านยินยอมในการรับการติดต่อสื่อสารจากเราโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล

 

 1. สัญญาของท่านเกี่ยวกับการจัดซื้อต่างๆ ที่กระทำผ่านทางเว็บไซต์ เป็นสัญญาของลัลลาเบลดอทคอมและโดยที่ท่านรับรองว่า สินค้าใดๆ ทั้งปวงที่ท่านได้สั่งซื้อนั้น เป็นไปเพื่อสำหรับการใช้ส่วนตัวและภายในประเทศของท่านเท่านั้น

 

 1. สัญญาว่าด้วยการขายผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆ จะถือว่าไม่มีอยู่ จนกว่าลัลลาเบลดอทคอมจะได้ตกลงยอมรับคำสั่งซื้อของท่านโดยทางอีเมลซึ่งยืนยันว่า เราได้รับชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าทั้งหมดที่ท่านได้สั่งซื้อแล้ว ทั้งนี้ การตกลงยอมรับคำสั่งซื้อดังกล่าวนั้น จะถือว่าสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ทั้งปวงที่ได้สื่อสารไปยังท่าน ณ เวลาที่เว็บไซต์ www.lullabels.com ซึ่งได้อีเมลไปยังท่าน (ไม่ว่าท่านจะได้รับอีเมลนั้นหรือไม่ก็ตาม) โดยที่อีเมลยืนยันดังกล่าวนี้ประกอบเป็นการตกลงยอมรับของลัลลาเบลดอทคอมสำหรับข้อเสนอของท่านในการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ www.lullabels.com

 

 1. อีเมลยืนยันดังกล่าวนี้จะระบุถึงข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาของท่าน

 

 1. ท่านจะต้องตรวจสอบว่า รายละเอียดต่างๆ ในอีเมลยืนยันดังกล่าวนี้มีความความถูกต้องโดยทันทีที่สามารถกระทำได้ และท่านควรจะต้องพิมพ์อีเมลดังกล่าวออกมาและเก็บรักษาสำเนาไว้

 

 1. ลัลลาเบลดอทคอมจะไม่ส่งรายละเอียดบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ ทั้งนี้ เรามีสิทธิที่จะประมวลข้อมูลของท่านตามเงื่อนไขของนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

 

 1. ท่านรับรองว่า รายละเอียดต่างๆ ทั้งปวงที่ท่านส่งให้แก่ลัลลาเบลดอทคอมเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อหรือจัดซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ นั้น มีความถูกต้อง โดยที่บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่ท่านกำลังใช้อยู่นั้นเป็นบัตรของท่านเองและมีจำนวนเงินที่เพียงพอที่จะชำระค่าสินค้าหรือบริการตามที่สั่งซื้อ

 

 1. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรายละเอียดต่างๆ ที่ท่านได้จัดส่ง ในกรณีดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการแจ้งต่อลัลลาเบลดอทคอมโดยทันทีที่สามารถกระทำได้

 

 1. ลัลลาเบลดอทคอมสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ จนถึงจุดส่งมอบ ทั้งนี้ กระบวนการอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินและการตกลงยอมรับคำสั่งซื้อจะไม่ถือเป็นสัญญาที่ผูกพันตามกฎหมาย

 

 1. คำสั่งซื้อทั้งปวงจัดทำขึ้นโดยผ่านกระบวนการที่กระทำขึ้นเป็นส่วนบุคคลทซึ่งมีลักษณะเฉพาะ โดยเนื่องจากลักษณะการปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของผู้ซื้อ คำสั่งซื้อของท่านจะไม่สามารถทำการแลกเปลี่ยนได้ ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่สามารถโอนได้และไม่สามารถส่งคืนได้

 

 1. ท่านอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน ณ เวลาใดๆ ก่อนที่คำสั่งซื้อของท่านจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการ โดยแจ้งมายังเราผ่านทางอีเมล info@lullabels.com

 

 1. ราคาต่างๆ ทั้งปวงระบุรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีที่เข้าข่าย) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่น ทั้งนี้ ราคาต่างๆ ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา เป็นราคาปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ราคาต่างๆ อาจปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำต้องมีคำบอกกล่าว

 

 1. การจัดซื้อของท่านที่กระทำขึ้นทุกครั้งจะถือว่ากระทำขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของประเทศไทยในการใช้บังคับกับข้อตกลงทางด้านสัญญาในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อต่างๆ ที่กระทำขึ้นจากเว็บไซต์นี้

 

การส่งมอบ/กรรมสิทธิ์/ความเสี่ยง 

 1. ลัลลาเบลดอทคอมมุ่งหมายที่จะจัดเตรียมสำหรับการขนส่งรายการสต๊อกสินค้าทั้งปวงภายในระยะเวลา 2 วันทำการเมื่อได้รับคำสั่งซื้อของท่าน

 

 1. ระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ถือเป็นการประมาณการ โดยที่สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ซึ่งท่านได้ให้ไว้ในคำสั่งซื้อของท่านและตามที่ได้ระบุไว้ในใบยืนยันคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ โปรดทราบว่า สินค้าอาจถูกส่งไปให้แก่ท่านเป็นหลายงวด โดยท่านอาจยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดของท่านกับเราหากว่าเราไม่ดำเนินการส่งมอบตามงวดการส่งสินค้าต่อๆ มาในภายหลังนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของท่าน

 

 1. เราไม่จำต้องรับผิดใดๆ ต่อท่านสำหรับความล่าช้าใดๆ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่สั่งซื้อหรือในเรื่องอื่นใดตามขอบเขตว่า ความล่าช้าดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมเหตุผลของเรา ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุสุดวิสัย สงคราม อุทกภัย อัคคีภัย การขัดแย้งทางด้านแรงงาน การนัดหยุดงาน การปิดไม่ให้เข้าทำงาน การจลาจล การลุกฮือของประชาชน ความเสียหายจากการมุ่งร้าย การระเบิด การดำเนินการของรัฐบาลและเหตุการณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 

 1. กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆ ที่สั่งซื้อ จะโอนไปยังท่านในทันทีภายหลังจากที่ลัลลาเบลดอทคอมได้รับชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้านั้นแล้ว ทั้งนี้ ความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆ ที่สั่งซื้อจะโอนไปยังท่านเมื่อมีการส่งมอบ

 

บทเบ็ดเตล็ด

 1. เราไม่จำต้องรับผิดใดๆ (ซึ่งรวมถึงความรับผิดสำหรับความประมาทเลินเล่อ) ต่อการกระทำหรือการละเว้นของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายต่างๆ หรือความบกพร่องหรือความผิดพลาดต่างๆ ในเครือข่ายและอุปกรณ์ของผู้ให้บริการดังกล่าว

 

 1. การสละสิทธิ์ของเราต่อการละเมิดใดๆ ต่อเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ จะไม่ถือเป็นการสละไปซึ่งสิทธิสำหรับการละเมิดบทบัญญัติเดียวกันหรือบทบัญญัติอื่นใดที่เกิดขึ้นต่อมาในภายหลัง

 

 1. ท่านจะไม่ยินยอม สร้างกรอบที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการเชื่อมต่อในทางลึก (deep linking) ไปยังเว็บไซต์ หรือการสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง จากเว็บไซต์อื่นใดภายใต้การจัดการหรือการควบคุมของท่าน

 

 1. ในเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิบัตร สิทธิในฐานข้อมูล ลิขสิทธิ์ สิทธิการออกแบบ (ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) เครื่องหมายการค้า (ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) และสิทธิอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พร้อมด้วยสิทธิในการยื่นขอความคุ้มครองตามสิทธิต่างๆ ดังกล่าว ทั้งนี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ทั้งปวงในเว็บไซต์จะเป็นของเราโดยสมบูรณ์

 

 1. ภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตที่ให้แก่ท่านในการใช้เว็บไซต์ลัลลาเบลดอทคอมสงวนสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งปวงที่มีอยู่ในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนในเว็บไซต์ ทั้งนี้ ค่าแห่งความนิยมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าและชื่อทางธุรกิจ รวมทั้งเครื่องหมายบริการต่างๆ ของลัลลาเบลดอทคอม ภายใต้สัญญาฉบับนี้ จะถือเป็นของลัลลาเบลดอทคอมตามที่เหมาะสม

 

 1. เป็นอาชญากรรมในการใช้ชื่อเท็จหรือบัตรเครดิตที่รู้ว่าหมดอายุในการสั่งซื้อ ทั้งนี้ บุคคลใดๆ ที่ถูกจับได้ซึ่งเข้าทำคำสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง จะต้องถูกดำเนินคดีตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย

 

 1. เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญานี้และหยุดระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์โดยทันทีและไม่จำต้องมีคำบอกกล่าวไปยังท่านหากว่ามีกรณีดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
 • ท่านไม่ชำระเงินใดๆ ให้แก่เราเมื่อครบกำหนดชำระ
 • ท่านละเมิดเงื่อนไขของสัญญานี้ (ซ้ำๆ หรือโดยประการอื่นใด)
 • เมื่อเรามีคำร้องขอให้ดำเนินการ ท่านมิได้ส่งข้อมูลที่เพียงพอให้แก่เราภายในระยะเวลาอันสมควร เพื่อที่จะให้เราสามารถพิจารณาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้จัดส่ง หรือการแสดงตนของท่าน
 • เรามีข้อสงสัยว่าท่านได้เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือกำลังจะเข้าเกี่ยวข้อง หรือได้เข้าเกี่ยวพันในทางใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการฉ้อฉลหรือผิดกฎหมายบนเว็บไซต์

 

 1. ลัลลาเบลดอทคอมอาจแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้เป็นครั้งคราวไป และจะนำเวอร์ชั่นฉบับที่แก้ไขใหม่ลงบนเว็บไซต์ทั้งนี้ เมื่อลัลลาเบลดอทคอมดำเนินการดังกล่าว เราจะระบุถึงข้อเท็จจริงในหน้า “ข้อมูลการสั่งซื้อ” ของเว็บไซต์ โดยสำหรับผู้ใช้ที่ซื้อสินค้าหรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์เป็นครั้งแรก การซื้อสินค้าทั้งปวงนับจากวันที่ซึ่งนำเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมลงบนเว็บไซต์ของเราเป็นต้นไป จะอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขที่แก้ไขใหม่เหล่านั้น  นอกจากนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อผู้ใช้ปัจจุบันภายหลังระยะเวลาสามสิบวันถัดจากการนำเงื่อนไขฉบับที่แก้ไขใหม่ลงบนเว็บไซต์

 

 1. การใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของท่านในการดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ ลัลลาเบลดอทคอม ได้นำลงไว้ จะถือเป็นการตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ ในกรณีดังกล่าว การแก้ไขของท่านมีเพียงการหยุดใช้เว็บไซต์นี้เท่านั้น

 

เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ใช้แทนที่ข้อกำหนด ความเข้าใจ ข้อผูกพัน ข้อตกลงหรือคำยืนยันอื่นใดทั้งปวง (เว้นแต่การแถลงที่ไม่เป็นจริงโดยฉ้อฉล) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อของท่าน ไม่ว่าโดยทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งประกอบเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อของท่าน

 1. ลัลลาเบลดอทคอมแนะนำให้ท่านพิมพ์และเก็บสำเนาเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ไว้ให้ปลอดภัยเมื่อคำสั่งซื้อของท่านได้รับการตกลงยอมรับจากลัลลาเบลดอทคอม ทั้งนี้ เราจะเก็บสำเนาสัญญาที่ท่านได้ลงนามกับ ลัลลาเบลดอทคอม ซึ่งท่านควรอ่าน (และเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องอ่าน) ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้อย่างครบถ้วน

 

 1. ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บังคับได้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ในกรณีดังกล่าว ความสมบูรณ์ของส่วนต่างๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ตามเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้และส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ของบทบัญญัติดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบแต่ประการใดๆ

 

 1. เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่เฉพาะเจาะจงของประเทศไทย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและวิธีการในการติดต่อกับเรา โปรดเข้าไปยังหน้า “Contact Us”
CUSTOMER SERVICE
เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox และ Safari เวอร์ชั่นล่าสุด

Blob preveiw