Home » Helps

Helps

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. เราเก็บข้อมูลอะไรไว้

เราเก็บข้อมูลจากท่านเมื่อท่านได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือกรอกแบบฟอร์ของเรา โดยเมื่อมีการสั่งซื้อหรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราตามแต่กรณี ท่านอาจได้รับการร้องขอให้ระบุชื่อหรือที่อยู่ตามอีเมลของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านอาจเข้าเว็บไซต์โดยไม่ระบุชื่อก็ได้

 

  1. เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่ออะไร

ข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมมาจากท่าน อาจนำไปใช้โดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้

- จำแนกประสบการณ์ของท่านให้มีลักษณะเฉพาะเป็นส่วนตัว (ข้อมูลของท่านช่วยเหลือเราในการตอบสนองความต้องการของท่านให้ดียิ่งขึ้น)

-ปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา  (เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงเว็บไซต์ของเราในการนำเสนอต่างๆ บนพื้นฐานของข้อมูลและการตอบสนองที่เราได้รับจากท่าน)

-ปรับปรุงการบริการลูกค้า (ข้อมูลของท่านช่วยเหลือเราในการตอบสนองการร้องขอสำหรับการบริการลูกค้าของท่านและสนับสนุนความต้องการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น)ความต้องการของท่านให้ดียิ่งขึ้น)

-การดำเนินธุรกรรมต่างๆ โดยข้อมูลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลส่วนตัว จะไม่ถูกนำไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน โอนหรือมอบให้แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดแจ้งสำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์สินค้าที่จัดซื้อหรือการบริการที่ร้องขอจากลูกค้า

-เพื่อการส่งอีเมลตามช่วงระยะเวลา โดยที่อยู่ตามอีเมลซึ่งท่านได้ให้ไว้สำหรับกระบวนการในการสั่งซื้อ อาจถูกนำไปใช้ในการส่งข้อมูลให้แก่ท่านหรือแจ้งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่าน ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากข่าวสารของเราที่มีเป็นครั้งคราว การแจ้งข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือการบริการ เป็นต้น 

หมายเหตุ: ณ เวลาใดๆ ในกรณีหากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกการรับอีเมลในอนาคต ในกรณีดังกล่าว เราได้ทำการระบุคำแนะนำในการยกเลิกซึ่งอยู่ด้านล่างของแต่ละอีเมล

-เพื่อการบริหารจัดการสำหรับการแข่งขัน การสนับสนุนส่งเสริม การสำรวจหรือรูปลักษณะของเว็บไซต์อื่นๆ

 

  1. เราปกป้องคุ้มครองข้อมูลของท่านอย่างไร

เราดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย เพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อท่านทำการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

 

  1. เราใช้โปรแกรม “Cookies” หรือไม่

“www.lullabels.com” ใช้โปรแกรม “Cookies” ในการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมทั้งในการบันทึกข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้บนหน้าต่างๆ ซึ่งผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้เข้าถึงและเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนปรับแต่งและทำให้เนื้อหาหน้าเว็บของเรามีลักษณะพิเศษโดยขึ้นอยู่กับประเภทโปรแกรมเบราว์เซอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ส่งผ่านเบราว์เซอร์ของตน

 

  1. เราเปิดเผยข้อมูลใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกหรือไม่

เราไม่จำหน่าย ขายหรือทำการโอนโดยประการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนซึ่งมีลักษณะเป็นส่วนตัวของท่าน โดยเงื่อนไขนี้จะไม่รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือซึ่งช่วยเหลือเราในการดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราหรือ ดำเนินธุรกิจของเราหรือให้การบริการแก่ท่าน ตราบเท่าที่บุคคลอื่นดังกล่าวนั้นตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับ นอกจากนั้น เราอาจเผยแพร่ข้อมูลของท่านในเวลาเมื่อเราเชื่อว่าการเผยแพร่นั้นเป็นสิ่งที่สมควรเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการบังคับตามนโยบายของเราหรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของเราหรือบุคคลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ระบุตัวตน อาจถูกส่งให้แก่บุคคลอื่นๆ ก็ได้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด การโฆษณาหรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ

 

  1. การเชื่อมต่อของบุคคลภายนอก

ในบางโอกาสตามดุลพินิจของเรา เราอาจระบุหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์สินค้าหรือการบริการของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ของเราก็ได้ ทั้งนี้ เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวมีนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากไปและเป็นอิสระเฉพาะเจาะจง ดังนั้น เราจึงไม่จำต้องรับผิดชอบหรือมีความรับผิดใดๆ สำหรับเนื้อหาและกิจกรรมการดำเนินการของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เราประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ของเราและยินดีสำหรับการตอบกลับใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้

 

  1. นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์เท่านั้น

นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์นี้ใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ของเราเท่านั้น และไม่รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากทางออฟไลน์

 

  1. เงื่อนไขการใช้งาน

โปรดเข้าเยี่ยมชมในส่วนเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของเราซึ่งกำหนดถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดต่างๆ เกี่ยวกับความรับผิด ซึ่งใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ที่ “เงื่อนไขการใช้งาน”

 

  1. ความยินยอมของท่าน

โดยการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านให้ความยินยอมต่อนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา
CUSTOMER SERVICE
เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox และ Safari เวอร์ชั่นล่าสุด

Blob preveiw